روز جهانی حمایت از کودکان کار

ویژه برنامه حمایت از کودکان کار در روز یکشنبه مورخ 23 خرداد ماه در باغ موزه قصربرگزار گردید.

این برنامه با حضور معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، حامیان و خیرین کودکان کار و جمعی از کودکان کار برگزار گردید.

اجرای برنامه توسط موسسه فرهنگی هاتف شهر