اجرای برنامه شبی با ستاره ها (ویژه برنامه شهدای گمنام در بهشت زهرا)

برنامه شبی با ستاره ها در قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا برگزار گردید، اجرای برنامه توسط معاونت فنی بهره برداری موسسه فرهنگی هاتف شهر انجام گردید.