آگهی مزایده عمومی

موسسه فرهنگی هاتف شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نظر دارد مجموعه های فوق را از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.