فراخوان نمایشگاه عطر سیب

📣📣فراخوان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

♦️از تولید کنندگان محصولات فرهنگی جهت حضور در نمایشگاه عطر سیب وعرضه تولیدات خود دعوت بعمل می اورد

📍موسسه فرهنگی هاتف شهر