سهم کودکان کابوس نیست

گرد هم آیی بزرگ بچه ها و اسباب بازی ها

به نشانی دوستی با بچه های فلسطین و همه کودکان مظلوم دنیا

گرد هم آیی بزرگ بچه ها و اسباب بازی ها به نشانی دوستی با بچه های فلسطین و همه کودکان مظلوم دنیا در میدان فلسطین توسط موسسه فرهنگی هاتف شهر برگزار گردید.