تکمیل جورچین‌های عظیم توسط شهروندان تهرانی
تکمیل جورچین‌های عظیم توسط شهروندان تهرانی